top of page

Kişisel Verilerin İşlenmesine
İlişinkin İzin Formu

Hekim: Dr. Sercan Arpa Yılmaz

Hekim tarafından; muayene, tanı-tedavi, ameliyat dahil tüm sağlık hizmeti kapsamında paylaştığınız kişisel verileriniz ile sağlık hizmeti sonucu elde edinilen her türlü kişisel bilgilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Hekim ile paylaştığınız kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İzin Formu’nda belirtildiği şekilde işlenecektir

Bu İzin Formu ve 6698 Sayılı Kanun Kapsamında, “Kişisel Veri” (Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi), nüfus bilgileriniz TC Kimlik numaranız, hasta görüşme formu, onay formunda yer alan bilgileriniz dâhil olmak üzere her türlü güncel bilgi anlamına gelecektir. Bu bilgiler, hekim ve çalışanları veya ilgili sağlık kuruluşları tarafından sözlü, sesli, yazılı ve elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’da tanımladığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz hekim tarafından işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini, paylaşılabileceğini, aktarabileceğini belirtir, bu kapsamda hekim ile çalışanları ve sağlık kuruluşları ile sair ilgili kişiler tarafından Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel verinin işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

Kişisel veri sahibine ait kimlik bilgilerini içermeyen ameliyat öncesi ve sonrasına ait görsel kayıtların hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi ve paylaşılması açısından hekim tarafından mesleki konularına ilişkin yazılı, sesli, görsel basın yayınları, internet, web sitesi, e-posta, mesaj, forum gibi tüm digital iletişim araçları ile facebook, instagram, twitter, gibi tüm sosyal medya uygulamalarında yaptığı/yapacağı paylaşımlarda kullanılmak üzere saklayabilir ve işleyebilir.

Bütün bu açıklamalar çerçevesinde işbu bilgilendirme ve izin formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın olduğunu kabul ediyorum. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde hekim ile birlikte çalıştığı kişiler ya da kanunen yükümlü olduğu sağlık kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmasına, kimlik bilgileri içermeksizin görsel kayıtların digital iletişim araçları ile sosyal medya uygulamalarında paylaşılmasına; konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak gerek tarafımdan aktarılan gerekse sağlık hizmeti kapsamında öğrenilen kişisel bilgilerimin ilgili hekim ve çalışanlarına aktarılmasına onay veriyorum.

“Kişisel Veri Sahibi” Hastanın Adı Soyadı:

Tarih:

İmza:

bottom of page